Bombartier - logo
Bombardier Transportation v České republice
Úvod > Info pro akcionáře > Výplata dividend
Kontakt - banner

Výplata dividend

Oznámení statutárního ředitele o vyplacení podílu na zisku (dividendy)

Statutární ředitel společnosti
Bombardier Transportation Czech Republic a.s.,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 496 se sídlem v České Lípě, Svatopluka Čecha 1205/12, PSČ 470 01, IČO 499 02 083 (dále jen „společnost”)
oznamuje v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a postupem podle čl. 9 stanov společnosti, že řádná valná hromada společnosti konaná dne 27. června 2017 schválila rozdělení zisku:


A. Výše dividendy

  • na akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč částku 6,80 Kč před zdaněním; a
  • • na akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč částku 680 Kč před zdaněním.

B. Rozhodný den

  • Dividendy budou splatné ode dne 1. září 2017.

Místo a způsob výplaty dividendy:

Výplata dividend bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČO 452 44 782, se sídlem Praha, Praha 4 – Krč, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1171.

Akcionářům - právnickým osobám nezastupovaným správci cenných papírů bude dividenda poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice na základě písemné žádosti doručené vybrané bance s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za takovou právnickou osobu. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Spolu s touto písemnou žádostí bude vybrané bance doručen výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) týkající se takového akcionáře, popř. jeho úředně ověřená kopie.

Správcům cenných papírů a účastníkům vedoucím navazující evidenci bude dividenda poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice (s výjimkou u osob spadajících do stejného koncernu jako společnost), a to na základě jejich písemné žádosti doručené vybrané bance s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za takového správce nebo takového účastníka. Tato písemná žádost bude obsahovat hromadné čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionářů, pro které je vykonávána funkce správce cenných papírů nebo vedena navazující evidence a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Spolu s touto písemnou žádostí bude vybrané bance doručen výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) týkající se tohoto správce nebo účastníka.

Akcionářům - fyzickým osobám s trvalým pobytem v České republice nezastupovaným správcem cenných papírů či zplnomocněným zástupcem bude dividenda vyplacena v hotovosti po předložení průkazu totožnosti na kterékoliv pobočce vybrané banky v České republice, nebo bude poukázána na účet vedený bankou v České republice, na základě jejich písemné žádosti doručené vybrané bance. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti a plné moci podepsané akcionářem obsahující čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře s ověřeným podpisem.

Akcionářům - fyzickým osobám s trvalým pobytem mimo území České republiky nezastupovaným správcem cenných papírů bude dividenda poukázána na účet vedený bankou v České republice na základě jejich písemné žádosti doručené vybrané bance s úředně ověřeným podpisem. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet.

Daň bude sražena za podmínek vyplývajících z platných českých daňových předpisů (zejména dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění), případně dle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a státem, ve kterém je akcionář daňovým rezidentem. Pro účely využití zdanění dle těchto příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění je akcionář spolu s písemnou žádostí povinen doručit vybrané bance také aktuální potvrzení o daňovém domicilu, popř. také jeho překlad do českého jazyka s tím, že tento překlad (který nemusí být úředně ověřený) si akcionář zajistí na vlastní náklady. Dále je akcionář povinen doručit vybrané bance prohlášení, že je skutečným konečným vlastníkem tohoto příjmu.

V České Lípě dne 27. června 2017

© Bombardier Inc., 2011 
Evropský fond pro regionální rozvoj