Bombartier - logo
Bombardier Transportation v České republice
Úvod > Info pro akcionáře > Valné hromady
Kontakt - banner

Valné hromady

Statutární ředitel společnosti
Bombardier Transportation Czech Republic a.s.,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 496 se sídlem v České Lípě, Svatopluka Čecha 1205/12, PSČ 470 01, IČO 499 02 083 (dále jen „společnost”) oznamuje v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a postupem podle čl. 9 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se bude konat dne 27. června 2017 ve 14.00 hodin v sídle společnosti, ve velké zasedací místnosti

s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a volebního řádu
 3. Volba orgánů valné hromady
 4. Zpráva statutárního ředitele o hospodaření společnosti, zpráva statutárního ředitele o roční účetní závěrce-zpráva o vztazích a návrh na rozdělení zisku za rok 2016
 5. Zpráva správní rady k účetní závěrce za období 2016
 6. Hlasování o:
  • a) zprávě statutárního ředitele o hospodaření společnosti
  • b) roční účetní závěrce za rok 2016 (obsahuje přílohou zprávu o vztazích)
  • c) rozdělení zisku za rok 2016
  • d) volbě auditora Ernst and Young Audit, s.r.o. pro provedení auditu hospodaření společnosti za rok 2017
 7. Volba člena správní rady (CARMEN SCHMIEDER)
 8. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 13.30 hodin do 14.00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři-právnické osoby navíc výpisem z obchodního rejstříku, ne starším než tři (3) měsíce, ze kterého vyplývá oprávnění účastníka jednat jménem právnické osoby. V případě zastupování akcionáře zmocněncem předkládá zástupce kromě průkazu totožnosti, případně výpisu z obchodního rejstříku, také plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Plná moc musí vymezovat rozsah zástupcova oprávnění. Statutární ředitel nebo člen správní rady společnosti nesmí být zástupcem akcionáře.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. uvedení na výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. vyhotoveném ke dni 20. června 2017. Tento den je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden (1) hlas; na jednu (1) akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadá jeden (1) hlas, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá jedno sto (100) hlasů.

Materiály pro jednání valné hromady jsou již k dispozici v sídle společnosti a budou akcionářům k dispozici v místě konání valné hromady od počátku registrace. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Statutární ředitel oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

Návrh usnesení valné hromady

Usnesení 6a) Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a bere na vědomí zprávu statutárního ředitele o hospodaření společnosti za rok 2016.

Důvodová zpráva:

Statutární ředitel předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření společnosti za rok 2016, a to ve znění které bylo akcionářům k dispozici před zahájením valné hromady.

Usnesení 6b) Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a schvaluje roční účetní závěrku za rok 2016.

Důvodová zpráva:

Statutární ředitel společnosti předkládá účetní závěrku za rok 2016 zpracovanou a ověřenou schváleným auditorem společností Ernst & Young Audit, s.r.o., k níž je připojena zpráva o vztazích podle ustanovení § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka se všemi přílohami byla k dispozici akcionářům před zahájením valné hromady.

Usnesení 6c) Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a schvaluje návrh statutárního ředitele na rozdělení zisku roku 2016 ve výši 74.070.000,- Kč tak, že do rezervního fondu bude přiděleno pět procent (5 %) čistého zisku, tj. 3.703.500,- Kč, částka ve výši 18.506.227,20 Kč bude vyplacena akcionářům v dividendách a částka ve výši 51.860.272,80 Kč bude přidělena do nerozděleného zisku za předcházející účetní období.

Výplata výnosu z akcií

Statutární ředitel společnosti předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2016, jehož součástí je i následující návrh na výplatu dividendy:
Navrhovaná výše dividendy činí na akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč částku ve výši 6,80 Kč před zdaněním a na akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč částku ve výši 680,- Kč před zdaněním. Celková částka dividend vypočtená z celkového počtu vydaných akcií činí 18.506.227,20 Kč.
Dividenda bude splatná 1. září 2017

Statutární ředitel společnosti navrhuje jako rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu 27. června 2017.

Důvodová zpráva:

Statutární ředitel navrhuje s ohledem na vygenerovaný zisk v roce 2016 jeho rozdělení v souladu se shora nadepsaným usnesením.

Usnesení 6d) Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a návrh na jmenování auditora a schvaluje auditora pro audit účetní závěrky za rok 2017, společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO 267 04 153, se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00.

Důvodová zpráva:

Vzhledem k zákonné povinnosti provedení auditu společnosti a složitosti vztahů v rámci koncernu, a to zejména s ohledem na mezinárodní prvek, vybral statutární ředitel společnost, se kterou spolupracuje v rámci celého koncernu a s dobrými předešlými zkušenostmi.

Usnesení 7) Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a navrženého kandidáta na člena správní rady společnosti a volí člena správní rady společnosti paní CARMEN SCHMIEDER.

Důvodová zpráva:

S ohledem na skutečnost, že pan Heiko Wolfgang Lehmann opustil koncern Bombardier a odstoupil ke dni 15. března 2017 z funkce člena správní rady, byla správní radou na jeho místo kooptována paní Carmen Schmieder, zástupce koncernu Bombardier. Podle ustanovení stanov společnosti vykonává kooptovaný člen svoji funkci nejdéle do okamžiku konání nejbližší řádné valné hromady. Ke dni konání valné hromady tedy zanikne funkce člena správní rady paní Carmen Schmieder a bude nutné tuto pozici obsadit. Statutární ředitel společnosti navrhuje, aby byla paní Carmen Schmieder zvolena za řádného člena správní rady společnosti Bombardier Transportation Czech Republic, a.s.

Paul Jean Troch
Statutární ředitel

Bombardier Transportation Czech Republic a.s.
V České Lípě, dne 26. května 2017

© Bombardier Inc., 2011 
Evropský fond pro regionální rozvoj