Bombartier - logo
Bombardier Transportation v České republice
Úvod > Info pro akcionáře > Výplata dividend
Kontakt - banner

Archiv informací pro akcionáře

Výplata dividendy (2015)

Oznámení statutárního ředitele o vyplacení podílu na zisku (dividendy)

Statutární ředitel společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s., Paul Jean Troch, tímto oznamuje své rozhodnutí učiněné v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a v souladu s usnesením valné hromady společnosti konané dne 26. června 2015 v 11.00 hod v sídle společnosti, o vyplacení podílu na zisku společnosti akcionářům, a to tak, že celkem vyplatí akcionářům společnosti ze zisku společnosti 27.494.210,40 Kč (slovy dvacet sedm miliónů čtyři sta devadesát čtyři tisíce dvě stě deset korun českých a čtyřicet haléřů).

Jmenovitě společnost vyplatí akcionářům:

 • na akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč částku 10,10 Kč před zdaněním; a
 • na akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč částku 1010,30 Kč před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku (dále jen jako „dividendu“) je podle usnesení valné hromady dne 26. června 2015. Právo na dividendu budou mít akcionáři společnosti zapsaní k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu v seznamu akcionářů společnosti.

Dividendy budou splatné ode dne 1. září 2015.

Výplata dividend bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČO 452 44 782, se sídlem Praha, Praha 4 – Krč, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1171.

Akcionářům - právnickým osobám nezastupovaným správci cenných papírů bude dividenda poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice na základě písemné žádosti doručené vybrané bance s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za takovou právnickou osobu. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Spolu s touto písemnou žádostí bude vybrané bance doručen výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) týkající se takového akcionáře, popř. jeho úředně ověřená kopie.

Správcům cenných papírů a účastníkům vedoucím navazující evidenci bude dividenda poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice (s výjimkou u osob spadajících do stejného koncernu jako společnost), a to na základě jejich písemné žádosti doručené vybrané bance s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za takového správce nebo takového účastníka. Tato písemná žádost bude obsahovat hromadné čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionářů, pro které je vykonávána funkce správce cenných papírů nebo vedena navazující evidence a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Spolu s touto písemnou žádostí bude vybrané bance doručen výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) týkající se tohoto správce nebo účastníka.

Akcionářům - fyzickým osobám s trvalým pobytem v České republice nezastupovaným správcem cenných papírů či zplnomocněným zástupcem bude dividenda vyplacena v hotovosti po předložení průkazu totožnosti na kterékoliv pobočce vybrané banky v České republice, nebo bude poukázána na účet vedený bankou v České republice, na základě jejich písemné žádosti doručené vybrané bance. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti a plné moci podepsané akcionářem obsahující čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře s ověřeným podpisem.

Akcionářům - fyzickým osobám s trvalým pobytem mimo území České republiky nezastupovaným správcem cenných papírů bude dividenda poukázána na účet vedený bankou v České republice na základě jejich písemné žádosti doručené vybrané bance s úředně ověřeným podpisem. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet.

Daň bude sražena za podmínek vyplývajících z platných českých daňových předpisů (zejména dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění), případně dle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a státem, ve kterém je akcionář daňovým rezidentem. Pro účely využití zdanění dle těchto příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění je akcionář spolu s písemnou žádostí povinen doručit vybrané bance také aktuální potvrzení o daňovém domicilu, popř. také jeho překlad do českého jazyka s tím, že tento překlad (který nemusí být úředně ověřený) si akcionář zajistí na vlastní náklady. Dále je akcionář povinen doručit vybrané bance prohlášení, že je skutečným konečným vlastníkem tohoto příjmu.

V České Lípě dne 30. června 2015

English

Announcement of the Managing Director on payment of distributed profit

Managing Director of the Bombardier Transportation Czech Republic a.s., Paul Jean Troch, hereby announces on his decision pursuant to the sec 34 of the Act No. 90/2012 Coll., Business Corporations Act, and pursuant to the resolution of the Annual General Meeting held on June 26th, 2015 at 11.00 AM at the Company’s Seat, on payment of the distributed profit to the shareholders, where the Company will pay to the shareholders profit in sum of CZK 27,494,210.40 (twenty seven million four hundred ninety four thousand and two hundred ten Czech crowns and forty hallers).

Namely the Company will pay to the shareholders:

 • per share of nominal value of CZK 100.00 sum of CZK 10,10 before tax; and
 • per share of nominal value of CZK 10,000.00 sum of CZK 1010,30 before tax.

The Record Date for exercising the right to a payment of the profit share (hereinafter as “the dividend”) is pursuant to the resolution of the Annual General Meeting the day of June 26th, 2015. The shareholders listed in the list of shareholders of the Company on the Record Day shall have the right to dividend.

The Payment Day shall be September 1st, 2015.

The Payment of dividends will be made through bank, Česká spořitelna a.s., identification number (IČO) 452 44 782, with registered office Prague, Praha 4 – Krč, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, on record in the Commercial Register kept by City Court of Prague, section B, file nr. 1171.

The shareholders – legal entities not represented by securities administrators will get transferred the dividend to their bank account in the Czech Republic on the basis of a written request delivered to chosen bank with a authorized signature of the person authorized to act on behalf of such legal entity. The written request shall contain an affidavit of tax residence of the shareholder and will bear the account number and designation of the bank in which the account is maintained. Along with the written request to the chosen bank there shall be delivered an excerpt from the Commercial Register (not older than 3 months) relating to such shareholders, respectively its certified copy.

The securities administrators and participants maintaining the share inscriptions will get the dividend transferred to their bank account in the Czech Republic (excl. entities belonging to the same holdings as the Company) on the basis of a written request delivered to chosen bank with a authorized signature of the person authorized to act on behalf of such securities administrator or such participant. The written request shall contain a collective affidavit of tax residence of the shareholders for whom the securities administrator performs, or statement of a follow up related record, which is maintained by such administrator. Such request will contain the account number and designation of the bank in which the account is maintained. Along with the written request to chosen bank, there shall also be delivered an excerpt from the Commercial Register (not older than 3 months) relating to this securities administrator or participant.

The shareholders – natural persons with permanent residence in the Czech Republic not represented by securities administrator or authorized representative will be paid the dividend in cash upon presentation of an identity card at any subsidiary of chosen bank in the Czech Republic, or will get it transferred to an account maintained by a bank in the Czech Republic, on the basis of their written request delivered to chosen bank. This written request will contain an affidavit of tax residence of the shareholder and will bear the account number and designation of the bank in which the account is maintained. The shareholder´s representative will be paid the dividend upon presentation of an identity card and a power of attorney signed by the shareholder containing an affidavit of tax residence of the shareholder with witnessed signature.

The shareholders – natural persons with permanent residence outside the Czech Republic not represented by securities administrator will get transferred the dividend to their account maintained by a bank in the Czech Republic on the basis of a written request delivered to chosen bank with a authorized signature. This written request will contain an affidavit of tax residence of the shareholder and will contain the account number and designation of the bank in which the account is maintained.

The tax shall be deducted under the conditions of at the time effective Czech tax law (in particular, pursuant to Act No. 586/1992 Coll., Income Tax Act, as amended), or according to the relevant agreements on avoidance of double taxation between the Czech Republic and the country in which the shareholder is a resident for tax purposes. For the purpose of using taxation according to these relevant treaties on avoidance of double taxation such shareholder has to deliver together with a written request to chosen bank also current certificate of tax residence or also its translation into the Czech language regarding the fact that this translation (which need not be certified) shall be ensured by the shareholder himself at his own expense. In addition, the shareholder must deliver a statement to chosen bank saying that he is the real ultimate owner of income from the dividends.
Česká Lípa on June 30th, 2015

Paul Jean Troch
Managing Director of the Company

Valná hromada (2016)

Statutární ředitel společnosti
Bombardier Transportation Czech Republic a.s.,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 496 se sídlem v České Lípě, Svatopluka Čecha 1205/12, PSČ 470 01, IČO 499 02 083 (dále jen „společnost”) oznamuje v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a postupem podle čl. 9 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se bude konat dne 27. června 2016 ve 14.00 hodin v sídle společnosti, ve velké zasedací místnosti

s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a volebního řádu
 3. Volba orgánů valné hromady
 4. Zpráva statutárního ředitele o hospodaření společnosti, zpráva statutárního ředitele o roční účetní závěrce - zpráva o vztazích a návrh na rozdělení zisku za rok 2015
 5. Zpráva správní rady k účetní závěrce za období 2015
 6. Hlasování o:
  1. zprávě statutárního ředitele o hospodaření společnosti
  2. roční účetní závěrce za rok 2015 (obsahuje přílohou zprávu o vztazích)
  3. rozdělení zisku za rok 2015
  4. volbě auditora Ernst and Young Audit, s.r.o. pro provedení auditu hospodaření společnosti za rok 2016
 7. Souhlas se změnou stanov
 8. Odvolání členů správní rady (Sebastien Ross a Paul Jean Troch)
 9. Volba nového člena správní rady (Kurt Lievens)
 10. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 13.30 hodin do 14.00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři - právnické osoby navíc výpisem z obchodního rejstříku, ne starším než tři (3) měsíce, ze kterého vyplývá oprávnění účastníka jednat jménem právnické osoby. V případě zastupování akcionáře zmocněncem předkládá zástupce kromě průkazu totožnosti, případně výpisu z obchodního rejstříku, také plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Plná moc musí vymezovat rozsah zástupcova oprávnění. Statutární ředitel nebo člen správní rady společnosti nesmí být zástupcem akcionáře.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. uvedení na výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. vyhotoveném ke dni 20. června 2016. Tento den je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden (1) hlas; na jednu (1) akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadá jeden (1) hlas, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá jedno sto (100) hlasů.

Materiály pro jednání valné hromady, včetně návrhu změny stanov, již jsou k dispozici v sídle společnosti a budou akcionářům k dispozici v místě konání valné hromady od počátku registrace. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Návrh usnesení valné hromady

6a) Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a bere na vědomí zprávu statutárního ředitele o hospodaření společnosti za rok 2015

Důvodová zpráva:
Statutární ředitel předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření společnosti za rok 2015, a to ve znění, které bylo akcionářům k dispozici před zahájením valné hromady.

6b) Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a schvaluje roční účetní závěrku za rok 2015

Důvodová zpráva:
Statutární ředitel společnosti předkládá účetní závěrku za rok 2015 zpracovanou a ověřenou schváleným auditorem společností Ernst & Young Audit, s.r.o., k níž je připojena zpráva o vztazích podle ustanovení § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka se všemi přílohami byla k dispozici akcionářům před zahájením valné hromady.

6c) Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a schvaluje návrh statutárního ředitele na rozdělení zisku roku 2015 ve výši 106.675.000,- tak, že do rezervního fondu bude přiděleno pět procent (5 %) čistého zisku, tj. 5.333.750,- Kč, částka ve výši 26.670.739,20 Kč bude vyplacena akcionářům v dividendách a částka ve výši 74.670.510,80 Kč bude přidělena do nerozděleného zisku za předcházející účetní období.

Výplata výnosu z akcií
Statutární ředitel společnosti předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2015, jehož součástí je i následující návrh na výplatu dividendy:
Navrhovaná výše dividendy činí na akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč částku ve výši 9,80 Kč před zdaněním a na akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč částku ve výši 980,- Kč před zdaněním. Celková částka dividend vypočtená z celkového počtu vydaných akcií činí 26.670.739,20 Kč.
Dividenda bude splatná 1. září 2016

Statutární ředitel společnosti navrhuje jako rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu 27. června 2016.

Důvodová zpráva:
Statutární ředitel navrhuje s ohledem na vygenerovaný zisk v roce 2015 jeho rozdělení v souladu se shora nadepsaným usnesením.

6d) Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a návrh na jmenování auditora a schvaluje auditora pro audit účetní závěrky za rok 2016, společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO 267 04 153, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00.

Důvodová zpráva:
Vzhledem k zákonné povinnosti provedení auditu společnosti a složitosti vztahů v rámci koncernu, a to zejména s ohledem na mezinárodní prvek, vybral statutární ředitel společnost, se kterou spolupracuje v rámci celého koncernu a s dobrými předešlými zkušenostmi.

7) Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a navrženou změnu stanov společnosti a schvaluje snížení počtu členů správní rady společnosti ze čtyř (4) na tři (3) členy správní rady.

Důvodová zpráva:
Na základě podnětu správní rady společnosti navrhuje statutární ředitel, aby valná hromada snížila počet svých členů, a to zejména za účelem pružnějšího fungování správní rady. Navrhované snížení je z počtu čtyř (4) členů správní rady na tři (3) členy správní rady.

8) Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a navržené změnu odvolání členů správní rady a schvaluje odvolání pana Sebastiena Rosse a pana Paula Jeana Trocha jako členy správní rady společnosti.

Důvodová zpráva:
S ohledem na navrženou změnu stanov v rozsahu snížení počtu členů správní rady je na místě, pokud bude schválena, aby došlo k obsažení správní rady, odpovídajícímu nově schváleným stanovám, přičemž jako první krok k obsazení se navrhuje nejprve odvolání členů, kteří již nadále nebudou vykonávat své funkce.

 9) Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a navrženého kandidáta na člena správní rady společnosti a volí člena správní rady společnosti pana Kurta Lievense.

Důvodová zpráva:

S ohledem na navrženou změnu stanov v rozsahu snížení počtu členů správní rady a s ohledem na odvolání členů správní rady, vyvstala potřeba doplnění počtu členů správní rady o jednoho člena správní rady. Současná správní rada doporučila a statutární ředitel navrhuje jako kandidáta pana Kurta Lievense.

Paul Jean Troch
Statutární ředitel

Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

 

V České Lípě, dne 26. května 2016

 

Výplata dividend (2003)

Představenstvo společnosti
Bombardier Transportation Czech Republic a.s.
IČO 499 02 083 se sídlem Česká Lípa, Svatopluka Čecha 1205, PSČ 470 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 496,
oznamuje způsobem stanoveným pro oznámení konání valné hromady, že řádná valná hromada společnosti konaná dne 27. května 2013 schválila rozdělení zisku, výplatu dividend, za rok 2013.

A. Výše dividendy:

 • Výše dividendy na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč před zdaněním je 36,53 Kč;
 • Výše dividendy na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč před zdaněním je 3.653,24 Kč.

B. Rozhodný den:

Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni 27. května 2014.

C. Termín splatnosti dividendy:

Dividenda je splatná od 1. srpna 2014.

Místo a způsob výplaty dividendy:

Výplata bude provedena prostřednictvím banky České spořitelny, a.s., IČO 452 44 782, se sídlem Praha, Praha 4 – Krč, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 takto:

 • akcionářům - právnickým osobám nezastupovaným správci cenných papírů bude dividenda poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice na základě písemné žádosti doručené České spořitelně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem takové právnické osoby. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Spolu s touto písemnou žádostí bude České spořitelně doručen výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) týkající se takového akcionáře, popř. jeho úředně ověřená kopie.
 • Správcům cenných papírů a účastníkům vedoucím navazující evidenci bude dividenda poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice, a to na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem takového správce nebo takového účastníka. Tato písemná žádost bude obsahovat hromadné čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionářů, pro které je vykonávána funkce správce cenných papírů nebo vedena navazující evidence a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Spolu s touto písemnou žádostí bude České spořitelně doručen výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) týkající se tohoto správce nebo účastníka.
 • Akcionářům - fyzickým osobám s trvalým pobytem v České republice nezastupovaným správcem cenných papírů či zplnomocněným zástupcem bude dividenda vyplacena v hotovosti po předložení průkazu totožnosti na kterékoliv pobočce České spořitelny v České republice, nebo bude poukázána na účet vedený bankou v České republice, na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti a plné moci podepsané akcionářem obsahující čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře.
 • Akcionářům - fyzickým osobám s trvalým pobytem mimo území České republiky nezastupovaným správcem cenných papírů bude dividenda poukázána na účet vedený bankou v České republice na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně s úředně ověřeným podpisem. Tato písemná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o daňové rezidenci akcionáře a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede tento účet.

Společnost dále konstatuje, že daň bude sražena za podmínek vyplývajících z platných českých daňových předpisů (zejména dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění), případně dle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a státem, ve kterém je akcionář daňovým rezidentem. Pro účely využití zdanění dle těchto příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění je akcionář spolu s písemnou žádostí povinen doručit České spořitelně, a.s. také aktuální potvrzení o daňovém domicilu, popř. také jeho překlad do českého jazyka s tím, že tento překlad (který nemusí být úředně ověřený) si akcionář zajistí na vlastní náklady. Dále je akcionář povinen doručit České spořitelně, a.s. prohlášení, že je skutečným konečným vlastníkem tohoto příjmu.

Akcionář odpovídá za správnost údajů vedených o něm v centrální evidenci cenných papírů..

Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Pozvánka na valnou hromadu (26. 6. 2016)

Statutární ředitel společnosti
Bombardier Transportation Czech Republic a.s.,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 496 se sídlem v České Lípě, Svatopluka Čecha 1205/12, PSČ 470 01, IČO 499 02 083 (dále jen „společnost”) oznamuje v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a postupem podle čl. 9 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se bude konat dne 26. června 2015 v 11.00 hodin v sídle společnosti, ve velké zasedací místnosti


s tímto programem jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a volebního řádu
 3. Volba orgánů valné hromady
 4. Zpráva statutárního ředitele o hospodaření společnosti, zpráva statutárního ředitele o roční účetní závěrce - zpráva o vztazích a návrh na rozdělení zisku za rok 2014
 5. Zpráva správní rady k účetní závěrce za období 2014
 6. 6. Hlasování o:
  • zprávě statutárního ředitele o hospodaření společnosti v roce 2014
  • roční účetní závěrce za rok 2014 (obsahuje přílohou zprávu o vztazích)
  • rozdělení zisku za rok 2014
  • volbě auditora Ernst and Young Audit, s.r.o. pro provedení auditu hospodaření společnosti za rok 2015
 7. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.30 hodin do 11.00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři - právnické osoby navíc výpisem z obchodního rejstříku, ne starším než tři měsíce, ze kterého vyplývá oprávnění účastníka jednat jménem právnické osoby. V případě zastupování akcionáře zmocněncem předkládá zástupce kromě průkazu totožnosti, případně výpisu z obchodního rejstříku, také plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Plná moc musí vymezovat rozsah zástupcova oprávnění. Statutární ředitel nebo člen správní rady společnosti nesmí být zástupcem akcionáře.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. uvedení na výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. vyhotoveném ke dni 19. června 2015. Tento den je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden (1) hlas; na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadá jeden (1) hlas, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá jedno sto (100) hlasů.

Materiály pro jednání valné hromady budou akcionářům k dispozici v místě konání valné hromady od počátku registrace. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Návrh usnesení valné hromady

Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a bere na vědomí zprávu statutárního ředitele o hospodaření společnosti za rok 2014.

Důvodová zpráva:

Statutární ředitel předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření společnosti za rok 2014, a to ve znění které bylo akcionářům k dispozici před zahájením valné hromady.

Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a schvaluje roční účetní závěrku za rok 2014

Důvodová zpráva:

Statutární ředitel společnosti předkládá účetní závěrku za rok 2014 zpracovanou a ověřenou schváleným auditorem společností Ernst & Young Audit, s.r.o., k níž je připojena zpráva o vztazích podle ustanovení § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka se všemi přílohami byla k dispozici akcionářům před zahájením valné hromady.

Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a schvaluje návrh statutárního ředitele na rozdělení zisku roku 2014 ve výši 115,770.238,50 Kč tak, že do rezervního fondu bude přiděleno pět procent (5 %) čistého zisku, tj. 5,788.511,93 Kč, částka ve výši 27,494.210,40 Kč bude vyplacena akcionářům v dividendách a částka ve výši 82,487.516,17 Kč bude přidělena do nerozděleného zisku za předcházející účetní období.

Výplata výnosu z akcií

Statutární ředitel společnosti předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2014, jehož součástí je i následující návrh na výplatu dividendy: Navrhovaná výše dividendy činí na akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč částku ve výši 10,10 Kč před zdaněním a na akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč částku ve výši 1010,30 Kč před zdaněním. Celková částka dividend vypočtená z celkového počtu vydaných akcií činí 27,494.210,40 Kč. Dividenda bude splatná 1. září 2015

Statutární ředitel společnosti navrhuje jako rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu 26. června 2015.

Důvodová zpráva:

Statutární ředitel navrhuje s ohledem na vygenerovaný zisk v roce 2014 jeho rozdělení v souladu se shora nadepsaným usnesením.

Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a návrh na jmenování auditora a schvaluje auditora pro audit účetní závěrky za rok 2015, společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO 267 04 153, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00.

Důvodová zpráva:

Vzhledem k zákonné povinnosti provedení auditu společnosti a složitosti vztahů v rámci koncernu, a to zejména s ohledem na mezinárodní prvek, vybral statutární ředitel společnost, se kterou spolupracuje v rámci celého koncernu a s dobrými předešlými zkušenostmi.

Paul Jean Troch
Statutární ředitel

Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

V České Lípě, dne 26. května 2015

Pozvánka na valnou hromadu (6. 11. 2014)

Představenstvo společnosti
Bombardier Transportation Czech Republic a.s.,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 496 se sídlem v České Lípě, Svatopluka Čecha 1205, PSČ 470 01, IČ: 49902083, (dále jen „společnost”), oznamuje postupem podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a čl. 9 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne 6. listopadu 2014 v 9.00 hodin
v sídle společnosti, ve velké zasedací místnosti


s tímto programem jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a volebního řádu
 3. Volba orgánů valné hromady
 4. Projednání a schválení změn stanov společnosti upravených podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s monistickým systémem vnitřní struktury společnosti
 5. Volba nových členů správní rady společnosti – navrženi jsou Sébastien Ross, Heiko Wolfgang Lehmann, Gernot Klaus Tölle, Paul Jean Troch
 6. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 8.30 hodin do 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři - právnické osoby navíc výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce, ze kterého vyplývá oprávnění účastníka jednat jménem právnické osoby. V případě zastupování akcionáře zmocněncem předkládá zástupce kromě průkazu totožnosti, případně výpisu z obchodního rejstříku, také plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Plná moc musí vymezovat rozsah zástupcova oprávnění. Člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti nesmí být zástupcem akcionáře.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. uvedení na výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. vyhotovenému ke dni 30. října 2014. Tento den je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas; na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadá 1 hlas, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá 100 hlasů.

Materiály pro jednání valné hromady budou akcionářům k dispozici v místě konání valné hromady od počátku registrace. Návrh změny stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání řádné valné hromady podle této pozvánky. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Návrh usnesení valné hromady

Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a návrh na změnu stanov a schvaluje změnu stanov společnosti, a to v rozsahu předloženém akcionářům jako příloha k materiálům pro jednání valné hromady.

Důvodová zpráva:

Vzhledem k požadavkům nového a od 01. ledna 2014 účinného zákona o obchodních korporacích bylo nutné přizpůsobit zakladatelské dokumenty společnosti tak, aby splňovaly nejnutnější požadavky na zakladatelské dokumenty podle tohoto zákona, a to v rozsahu podle změn z minulé řádné valné hromady. S ohledem na skutečnost, že nový zákon o obchodních korporacích umožňuje společnostem volbu mezi dvěma druhy systémů vnitřní struktury společnosti a s ohledem na preferenci představenstva společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. více flexibilního a méně administrativně náročného monistickému systému, připojeny k materiálům jednání této valné hromady.

Řádná valná hromada společnosti na svém jednání projednala důvodovou zprávu a návrh nových členů správní rady a schvaluje volbu Sébastiena Rosse, Heiko Wolfganga Lehmanna, Gernota Klause Tölle, Paula Jeana Trocha za nové členy správní rady.

Důvodová zpráva

Se změnou systému vnitřní struktury společnosti Bombardiert Transportation Czech Republic a.s. budou všechny dosavadní funkce z podstaty změny zrušeny, a tak vznikne nutnost volby nových členů orgánů společnosti a statutárního ředitele. Současné představenstvo navrhuji následující pány jako členy správní rady: Sébastien Ross, Heiko Wolfgang Lehmann, Gernot Klaus Tölle, Paul Jean Troch.


Představenstvo společnosti
Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Ronny Van Laere
předseda představenstva
a
Peter Leo Boels
člen představenstva

V České Lípě, dne 6. října 2014

© Bombardier Inc., 2011 
Evropský fond pro regionální rozvoj